ಗೆಳೆಯ ನಿನ್ನ ಮಾತೇ ನನ್ನ ಮಾತು.... ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಗರ್ವ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ......